De laatste eer
Augustinusga

Actuele Zaken

 Plaatsen van Mededelingenbordjes.

Er kunnen  bordjes op de begraafplaats staan zoals op bijgevoegde foto. De graven waarbij dit bordje staat dienen de onderstaande activiteit te ondernemen. Dit heeft vooral te maken met de staat van het graf c.q. monument op het graf.

De rechthebbenden op deze graven worden verzocht contact op te nemen met de administratie van de vereniging, tel. no. 06-23425639, bij gebreke waarvan de rechten komen te vervallen.

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  Uitvaartvereniging”De Laatste Eer” Augustinusga                                              

Op donderdag 18 april 2024 om 20.00 uur in de zaal van cafe Stynsgea, Geawei 35 te Augustinusga  

 Agenda:                                                                                                                                                                                                                                       1 - Opening                                                                                                                                                                                                                                  2 - Notulen ledenvergadering 2023                                                                                                                                                                                              3 - Jaarverslag 2023                                                                                                                                                                                                                    4 - Financieel jaarverslag 2023                                                                                                                                                                                                    5 - Rapport kascommissie                                                                                                                                                                                                            6 - Bestuursverkiezing, Sanne Vries de Haan versterkt het bestuur                                                                                                                                             Pauze                                                                                                                                                                                                                                           7 - Bestuursmededelingen                                                                                                                                                                                                           8 - Vaststellen tarieven en contributie                                                                                                                                                                                         9 - Rondvraag                                                                                                                                                                                                                            10 - Sluiting